Case

武汉东西湖区环湖东路路侧智慧停车

Release time:2016-08-29     Source: Hengda wisdom

        项目位于武汉东西湖区环湖东路道侧停车区,通过地磁产品对路侧停车位占用状态进行精确感知。在车位实体的数据化及互联网化基础上,通过超时空停车APP实现路侧停车的收费管理(配合后台及运维终端)及空闲车位发布诱导。

       

             东西湖1.jpg

 

             东西湖2.png

 

             东西湖3.png